Grunnlaget som ikkje må gløymast: Norsk = nynorsk + bokmål

Den språkdelte kulturen i Noreg har prega kulturdebatten, språkutviklinga og læreplanane i over hundre år. Det er difor heilt på sin plass at «kulturelt og språkleg mangfald» er framheva som ein sentral verdi i utkastet til ny generell del av læreplan. Men underleg nok utan at omgrepa «nynorsk» og «bokmål» blir nemnde i det heile.

Hald fram å lesa Grunnlaget som ikkje må gløymast: Norsk = nynorsk + bokmål

Korleis kan musikk vere utgangspunkt for undervisningsopplegg til serien Skam?

Ungdom er veldig opptatte av musikk, og derfor er det ofte takknemleg å bruke musikk i undervisningsopplegg.

I Skam er musikk ein viktig del av den multimodale forteljinga. Mange av dei mest populære scenene har vore knytte til musikk, og artistar som har vorte brukte i Skam, som Gabrielle, har vorte svært populære i utlandet. Med andre ord: Musikk betyr mykje for ungdom og er ein viktig føresetnad for å nå målgruppa. Hald fram å lesa Korleis kan musikk vere utgangspunkt for undervisningsopplegg til serien Skam?

Engelsk hot, nynorsk not?

Av Kristin Fridtun, forfattar og språkvitar

Når me oppfattar ord og vendingar som stygge eller fine, kule eller ukule, har det som regel lite med sjølve ordforma å gjera. Bokstavkombinasjonen eller ljoden av ordet rass er ikkje grov i seg sjølv, jamfør orda brasse og luftmadrass, som inneheld rass og likevel blir rekna som heilt fine. Nokre synest at det engelske ordet freedom er fint, medan nynorsk fridom er rart. Kva er det som går føre seg her?

Hald fram å lesa Engelsk hot, nynorsk not?

Nynorsk – ei målform for urbant orienterte ungdommar?

Det er gjort ei rekkje studiar som viser samanheng mellom talemål og identitet, der språket blir brukt for å signalisere kven vi er eller ønskjer å vere. Men kva drivkrefter ligg bak når skuleungdom med nynorsk som opplæringsmål skal velje hovudmål i vidaregåande skule? Er dette også eit spørsmål om kven og kva dei vil bli identifiserte med?

Tekst: Ingunn Kleggetveit, norsklærar

Hald fram å lesa Nynorsk – ei målform for urbant orienterte ungdommar?